صنعتی

دستگاه های تاسیسات سرمایش و گرمایش:
دستگاه های تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان ها شامل تجهیزات زیر است:

1تجهیزات گرمایشی:
دیگ آبگرم
مبدل حرارتی
لوله ها
پمپ ها و رادیاتور                                                               

2. تجهیزات سرمایشی :
چیلر
کندانسور
اواپراتور
برج خنک کننده
لوله ها
پمپ ها و فن کویل ها   


  دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی برای تاسیسات سرمایش و گرمایش بر اساس ظرفیت تجهیزات و سختی آب شامل
دستگاه های زیر است :
_ مدل های کوچک :
                                                                                                H 2
                                                                           4 H
                                                                           6 H
                                                                           8 H
 
_ مدل های قوی تر برای آب های سخت :   
                                                                                      E2_E4_E6_E8
 
مدل های قوی تر برای آب های با سختی بالا :
                                                                  F2_F4_F6_F8
 
مدل های قوی تر برای آب های سختی بسیار بالا :
                                                                 S2_ S4_S6_S8

   رسوب زداهای با کاربرد صنعتی :
صنایع کوچک ، متوسط و بزرگ بر اساس ظرفیت از تجهیزات زیر استفاده می کنند :
_ دیگ های بخار
_ مبدل های حرارتی بزرگ
_ کمپرسور
_ برج های خنک کن
_ چیلر و کندانسور
دستگاه های رسوب زدایی الکترونیکی برای ماشین آلات صنعتی بر اساس ظرفیت و سختی آب آن ها شامل مدل های :           
                                                                                               
                                                                                                                                              S2_S4_S6_S8
                                                                                                                                              T2_T4_T6_T8

2. برای تعیین قیمت دستگاه های با کاربری در تاسیسات ساختمان جدول قیمت با توجه به نوع تجهیز ، ظرفیت آن و سختی آب تعیین می شود . روش دیگر تعیین قیمت دستگاه ها برای ساختمان متراژ است . 
 
3. برای تعیین قیمت دستگاه ها با کاربری در ماشین آلات صنعتی و کارخانجات ، جدول قیمت با توجه به نوع تجهیز ، ظرفیت آن و سختی آب تعیین می شود.

 
       
                                                                                                            با سپاس از توجه شما
                                                                                                     شرکت مهندسی الکترونیک بهرشد