مصوبه هیات وزیران برای اجرای سیستم مدیریت سبز و انرژی

۰۱:۳۹ ۱۴۰۱/۵/۱۹
سرویس:مزایای صنعتی

مصوبه هیات وزیران برای اجرای سیستم مدیریت سبز و انرژی

کلیه دستگاه های اجرایی مجازند یک در صد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور جاری سازی سیستم مدیریت سبز مطابق بابند (ز) ماده (38) برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهزینه نمایند و در دوره های زمانی شش ماه گزارش عملکرد مربوطه را ارسال نمایند.
دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد با توجه به اثرات مثبت بر روی محیط زیست و تایید توانمندی فناورانه در زمینه پیشگیری از آلودگی آب ، خاک و هوا و همچنین کاهش مصرف انرژی توسط مراجع ذی صلاح به عنوان گزینه ای مناسب در زمینه این مصوبه هیات دولت است.

رسوب زدای الکترونیکی بهرشد

 پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399