فن آوری رسوب زدای الکترونیکی بهرشد در فهرست توانمندی ملی

۱۱:۳۸ ۱۴۰۱/۵/۲۴
سرویس:طرحهای پژوهشی

قرار گرفتن فن آوری رسوب زدای الکترونیکی بهرشد در فهرست توانمندی ملی

فن آوری رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد در فهرست توانمندی های ملی کشور در بخش کاهش آلودگی آب ، خاک و هوا قرار گرفت.
به گزارش شفا آنلاین ، دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد پس از بررسی های متعدد عملکرد آن ، به دلیل نقش آن در حذف نمک ، و اسید شویی رسوب تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان ها و کاهش مصرف آب در فهرست توانمندی های ملی کشور در بخش سنجش و کاهش آلودگی آب ، خاک و هوا قرار گرفت.
سایت مرجع صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم ضمن معرفی فناوری رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد به اهمیت این فناوری بومی سازی شده در حفاظت از محیط زیست اشاره کرده است.

رسوب زدای الکترونیکی بهرشد

چهارشنبه 18 اردیبهشت 99
ششم ماه مه 2020

Forest - Rivers & Nature Background Wallpapers on Desktop Nexus ...