_ مزیت های محیط زیستی

۱۲:۰۱ ۱۳۹۹/۶/۱۵
سرویس:خانه بدون رسوب
                                                                                                                 
مزیت های محیط زیستی
  • کاهش آلودگی هوا به میزان 40 درصد
  • پیشگیری از آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
  • بدون استفاده از مواد شیمیایی و اسیدی
  • رسوب زدای الکترونیکی بهرشد