تجهیز پکیج های شرکت شوفاژکار به ضدرسوب الکترونیکی بهرشد

۰۶:۱۰ ۱۳۹۶/۶/۲۹
سرویس:فن آوری ضد رسوب الکترونیکی با تکنولوژی High_tech

پکیج های شرکت شوفاژکار به ضدرسوب های الکترونیکی بهرشد مجهزشد
 

همکاری مشترک فنی شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد و شرکت صنعتی شوفاژکار در زمینه تجهیز پکیج های تولیدی این شرکت به ضدرسوب الکترونیکی بهرشد توسعه یافت .
شرکت صنعتی شوفاژکار بزرگترین سازنده دیگ های چدنی شوفاژ در کشور پس از 18 ماه بررسی و آزمایش دستگاههای ضدرسوب الکترونیکی شرکت بهرشد بر روی پکیج و دیگ های چدنی شوفاژ و تاثیرمفید آن بر پیشگیری از تشکیل رسوب آب و حذف رسوبات قبلی ، اقدام به تجهیز تمامی دستگاههای پکیج تولید این شرکت به دستگاههای ضدرسوب الکترونیکی بهرشد کرده است .
طی سه سال گذشته هیچ یک از هزاران پکیج تولیدی شوفاژکار در سراسر کشور مشکل رسوب گذاری نداشته و به این ترتیب رضایت مشتریان شرکت شوفاژکار از عملکرد پکیج های این شرکت افزایش یافته است .
همچنین به دلیل پیشگیری از رسوب گذاری راندمان انرژی پکیج های شرکت شوفاژکار حفظ شده و مصرف گاز وبرق افزایش نیافته است .