آب و توسعه پایدار

۰۱:۴۲ ۱۴۰۱/۵/۱۹
سرویس:مقالات

آب و توسعه پایدار

آب در مرکز توسعه پایدار قرار دارد و برای رشد اجتماعی - اقتصادی ، اکوسیستم سالم و بقای بشر بسیار حیاتی است.

افزون بر این آب برای کاهش بیماری ها در سطح جهان و بهبود سلامت ، رفاه و بهره وری مردم جهان اهمیت دارد.

برای سازگاری با تغییرات اقلیمی نیز آب عنصر مهمی به شمار می آید و حلقه پیوند میان سیستم اقلیمی ، جامعه انسانی و محیط زیست است.

تنها در صورت مدیریت شایسته آب ، این عنصر حیاتی ویژگی تجدید پذیر پیدا می کند.