_ زمین سبز

۰۳:۵۴ ۱۳۹۹/۴/۳۰
سرویس:محیط زیست

زمین سبز

زمین خانه ماست.آیا زمین سرسبز را ترجیح می دهیم یا زمین آکنده از زباله و آلودگی را؟از میان میلیون ها و میلیون ها سیاره ای که در فضا شناورند ، این سیاره زیبای ما ، این گوی آبی کوچک ما زمین است که باید آگاهانه از آن مراقبت کنیم.مراقبت از زمین نشانه شخصیت هرفردی است.
طبیعت سخاوتمندانه هر آنچه در دل خود می پرورد را به ما انسان ها هدیه می دهد تا به بقای خود ادامه دهیم.ما در ازای این بخشندگی طبیعت چه می کنیم؟
با استفاده از دستگاه های ضدرسوب الکترونیکی بهرشد در استفاده از منابع طبیعی مانند آب صرفه جویی کنیم و به سرسبزی زمین یاری رسانیم.

ضد رسوب الکترونیکی بهرشد