خدمات پس از فروش

فرم خدمات پس از فروش
 
مدیریت محترم
با سلام ، امیدوارم عملکرد دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی بهرشد مورد رضایت جنابعالی باشد .
 به منظور کالیبراسیون دستگاه ها و تست عملکردی آنها مدیریت خدمات پس از فروش آماده ی ارایه خدمات است .
هزینه خدمات برای هر دستگاه مطابق تعرفه به شرح زیر و هزینه ایاب و ذهاب می باشد .
 
تلفن به منظور تعیین زمان ارایه خدمات                                           مدیریت فنی و خدمات پس از فروش
10_02166381307داخلی 15                                                           مهندس ابراهیم صفایی     
 
 
 
 
ردیف مدل هزینه کالیبراسیون و تست عملکردی _ ریال
1 HW2 2/000/000
2 HWH 3/000/000
3 HW6 4/000/000
4 HW8 5/000/000
5 E6_F6 6/000/000
6 E8_F8_S8 7/000/000
 


*هزینه ایاب و ذهاب در شهر تهران 1/000/000 ریال
* هزینه ایاب و ذهاب در شهرهای استان تهران 3/000/000 ریال
*هزینه ایاب و ذهاب در مناطق صنعتی استان تهران 6/000/000 ریال
*هزینه ایاب و ذهاب به سایر استان ها مطابق اسناد ( توافقی )
*در صورت خرابی احتمالی ، دستگاه جهت تعمیر و بازسازی به تعمیرگاه مرکزی انتقال یافته و پس از برآورد هزینه تعمیر با کسب موافقت مشتری تعمیر می شود .
 
 
                                                                                                     شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد